සහතිකය

මෘදුකාංග ප්‍රකාශන හිමිකම:

Software copyright (1)
Software copyright (2)

පේටන්ට් සහතිකය:

patent certificate-11 (2)
patent certificate-8 (2)
patent certificate-2 (2)
patent certificate-9 (2)
patent certificate-6 (2)
patent certificate-3 (2)
patent certificate-10 (2)
patent certificate-5 (2)
patent certificate (2)
patent certificate-7 (2)
patent certificate-4 (2)

CE/FCC/ROHS/UL/TELEC/IK10:

CEFCCRohsULTELECIK10-6
CEFCCRohsULTELECIK10-2
CEFCCRohsULTELECIK10-4
CEFCCRohsULTELECIK10-3
CEFCCRohsULTELECIK10-5
CEFCCRohsULTELECIK (2)